Progress: 3%

Onderzoek naar vertraging in het stellen van de diagnose bij 20 zeldzame aandoeningen 

Fijn dat u mee wilt doen aan het onderzoek naar diagnostische vertraging! U helpt het onderzoek erg door de vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.

Voordat u kunt beginnen met het invullen van de vragen over diagnostische vertraging, hebben we uw toestemming om de door u gegeven antwoorden te gebruiken voor dit onderzoek nodig. Deze geeft u door onderstaande stellingen goed door te lezen en als u het ermee eens bent, het rondje onder de stellingen aan te vinken. 


Ondergetekende,

geeft aan deel te willen nemen aan het onderzoek ‘Scherper zicht op diagnostische vertraging’

verklaart op een duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode, doel van het onderzoek, zoals uiteengezet in de informatie folder ‘Scherper zicht op diagnostische vertraging’ en verklaart dat zijn of haar vragen naar tevredenheid beantwoord zijn

heeft begrepen dat deelname geheel vrijwillig is en dat men het recht behoudt om deelname aan het onderzoek te allen tijde te kunnen beëindigen, zonder opgaaf van redenen en zonder consequenties

heeft begrepen dat de gegevens verzameld gedurende het onderzoek kunnen worden ingezien door de leden van het onderzoeksteam voor doeleinden van het onderzoek en geeft het onderzoeksteam toestemming voor het gebruik van deze gegevens ten behoeve van het onderzoeksproject ‘Scherper zicht op diagnostische vertraging’

heeft begrepen dat de gegevens verzameld gedurende het onderzoek gebruikt kunnen worden voor ander toekomstig onderzoek

heeft begrepen dat de gegevens verzameld in het onderzoek anoniem en vertrouwelijk worden verwerkt